Archive for December, 2009

Augustine, Augustinian, Augustiniana

St. Augustine of Hippo

St. Augustine of Hippo

The Mystical Geek has lately become the place where I post quick articles on Augustinian topics. I have made a list of these articles until August 2009 in an article called For the Feast of St. Augustine. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

A Note on Augustinian Spirituality

IgnatiusInsight offers an article called “The Scriptural Roots of St. Augustine’s Spirituality” written originally for Catholic Faith magazine (January-February 2000). The author of the article is Stephen Filippo, a teacher of Philosophy and Theology in the high school and college level. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Awit 143: Naaalala ko ang Tulong Mo sa Akin

Ang ika-pitong salmo penitensyal ay panalangin ng isang taong may malaking problema. Alam niyang siya’y may mga pagkakamali kung kaya naman ipinapanalangin niyang hindi muna siya hatulan ng Panginoon. Ang banta ng kamatayan ay malapit pagka’t sa kanya’y may mga umuusig. Sa bagabag at takot, naaalala naman niya ang mga tulong na tinanggap niya mula sa Panginoon kung kaya’t muli’y tumatawag siya sa Kanya. Dalawang ulit na hihingiin ng nananalangin na ipadama sa kanya ang pag-ibig “chesed“. Sa b. 8 hinihingi ang “tinig ng ‘yong pag-ibig” — ang tugon ng Panginoon sa panalangin. Sa b. 12 naman, hinihingi ang kabutihang-loob ng isang amo sa kanyang alipin.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Awit 32: Mapalad Silang Pinatawad Na

Ang ika-32 Salmo (31 sa bilang ng Griyego) ang ikalawang salmo penitensyal. Ipinahihiwatig dito ang kahalagahan ng pagkukumpisal ng kasalanan. Sa talata 5 ay makikita ang paralelismo ng kumpisal: “ipinaalam … ang kasalanan/hindi itinago … ang nagawang pagsuway/ikukumpisal … ang kasalanan.”

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Miserere

Ang pinakakilala sa mga salmo penitensyal ay tinatawag na “Miserere” mula sa titolo nitong Latin. Mapapansin na ang tetragrammaton hwhy ay hindi ginagamit dito. Ang titolong bigay sa salmo ay “Awit ni David nang puntahan siya ni Natan dahil sa kanyang pagpasok kay Batsheba”. Kung gayon ang salmong ito ay ekspresyon ng pagtanggap ni David ng kanyang pagkakasala kay Urias, asawa ni Batsheba at sundalong tapat sa kanya. Maaari rin namang unawain ang salmong ito bilang tugon sa Salmo 50. Kailangan lamang itama ang pagsalin ng ekspresong hdwt yhbz, “alay na pag-amin ng sala” (tingnan ang Ezra 10:11) at hindi “alay na pasasalamat.” Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Awit 6: Bumaling Ka Sa Akin, Panginoon

Ang ika-6 na Salmo ay ang una sa pitong “salmo penitensyal.” Hindi binabanggit dito ang kasalanan ni ang paghingi ng tawad, gayunpaman, ang salmo ay may maipapahiwatig sa mga nananalangin na nakakaranas ng paglayo at katahimikan ng Diyos.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Awit 30: Sa Iyong Mga Kamay

Ang ika-30 salmo ay kilala dahil sa ang isa sa mga huling pitong wika ng Panginoon ay hinango mula rito. Ang pagsasaling ito ay may paliwanag na matatagpuan sa Otium Sanctum. Nahirapan ako sa pagsasaling ito dahil sa kakulangan ng mga salitang Pilipino na katumbas ng iba’t ibang uri ng tanggulang bato na makikita sa Palestina. Isa na rito ay ang ekspresyong beyt mezudoth, na ang katulad ay ang Masada na pinagtaguan ng mga rebeldeng Hudyo laban sa mga Romano nuong 73 AD. Ang teksto sa Hebraico ay hindi gaanong kahirapan; ang mahirap ay hindi ako sanay sa panulat ng tula kung kaya naman ang aking salin ay medyo “pilit.”

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Another AgustinongPinoy

Rev. Fr. Gilbert Centina III, OSA of the Province of the Most Holy Name of Jesus has his website called “Restless Journey: Nulla Die Sine Linea”. He is an accomplished writer, a poet, in other words, an artist. The sub-title of his website is most apt “No day without a line”. He writes daily. He has a column called “Silver Linings” in a widely circulated Metro Manila tabloid, and he has published books on poetry.

Tags: ,

Augustine, Science and Bible Reading

Here is a reading of Augustine’s “De Genesi ad Litteram” in the light of the problem of homosexuality in the US. The article is not about homosexuality per se but on an issue that is related to it: the relationship between science and Scriptures.

The author, Dr. Daniel Beck enumerates three Augustinian principles taken from De Genesi ad Litteram on how a Bible-reading Christian should confront issues raised by science. Here are the three principles:

  1. Biblical interpretation according to human passion only harms the faith.
  2. Don’t presume to speak as an authority in everything simply because you read your Bible; and
  3. The truth of Scripture will never contradict right reason; right reason confirms the truth of Scripture

Tags: , ,

Donald X Burt, OSA

The Rev. Donald X. Burt, OSA, a published author on Augustinian topics and professor at the Villanova University holds court in this website. When you see a real scholar making his lectures accessible on the web, then you know, online research is well worth it. 😀

Tags: ,