Ang kagandahang-loob at katapatan ay magtatagpo
ang katarungan at kapayapaan ay magyayakap.
Ang katapatan ay sisibol sa lupa,
at mula sa langit ay tutunghay ang katarungan.
(Salmo 84[85]: 10-11)

Nang kanina’y1 sinusulat ko ang isang paliwanag tungkol sa Salmong ito, naitanong ko sa aking sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang kinopya ko sa itaas.

Ang unang pumasok sa isipan ko ay ito: Yamang ang “kagandahang-loob”, “katapatan”, “katarungan” at “kapayapaan” ay pawang mga kakanyahan ng Diyos, naisip ko na maaaring ang mga katagang iyan ay tumutukoy sa isang panibagong presensya ng Diyos sa piling ng kanyang mga tagasubaybay. Sa bersikulo 7 ay hinihingi ng salmista ang awa at kaligtasan ng Diyos. At alam nating “Awa” at “Kaligtasan” ay mga pangalan ng Diyos.

Ngunit ang “kagandahang-loob”, “katapatan”, “katarungan” at “kapayapaan” ay mga kakanyahang hinihingi rin ng Diyos mula sa tao. Hindi ba’t ang “Batas” ay ibinigay nang sa gayo’y matutunan ng tao ang “kagandahang-loob”, “katapatan”, “katarungan” at “kapayapaan?”

Sa aking palagay ay mas magiging malinaw ang mga kataga kung ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon na kung saan ang “katapatan” “kagandahang-loob”, “katarungan” at “kapayapaan” ay tunay na ngang naging bahagi ng buhay ng tao. Sa katagang nabanggit, parang mga magkakamag-anak na nagkalayo at ngayon nga’y nagkita-kitangng muli ang mga kakanyahang ito. Nagkalayo sila marahil dahil sa kasalanan. Sin alienates. At muli nga silang nagkakasama dahil sa isang sitwasyon na nagpapahintulot dito: ang pagbabagong buhay ng tao.

Pero hindi lamang iyon: Sinasabing ang katapatan ay sisibol sa lupa, at mula sa langit ay tutunghay ang katarungan. Ang lahat ng ito ay magmumula sa “itaas”, sa katarungan mismo ng Diyos na nagpapagingtapat iyong mga nakikinig sa kanya. Hindi ba’t iyon ang tinuran ng salmista ng kanyang sabihing: “tunay ngang mangungusap siya ng kapayapaan sa kanyang bayan, sa kanyang mga banal, at sa mga taos-pusong nanunumbalik sa Kanya?” (v. 8)


  1. Sinulat ko ang artikulong ito para sa panahon ng Adbiyento apat na taon na ang nakakaraan.