Ang sumusunod ay saling ginawa ko mula sa tekstong Hebraico ng ika-138 na Salmo. Ang katagang “anghel” ay wala sa Hebraico pero matatagpuan naman sa Septuaginta. Ginamit ko rito ang saling ito dahil hindi na ito kailangang ipaliwanag pa. Ang saling “aawitan kita sa harap ng mga diyoses” bagama’t tapat sa tekstong Hebraico ay kailangan pang ipaliwanag. Ito at ang iba pang problema sa teksto ay aking ipinaliwanag (sa wikang Inggles) sa Otium Sanctum1

1Ako’y buong pusong nagpapasalamat sa Iyo
Sa harap ng mga anghel aawit ako
2Yuyukod ako sa banal mong templo
Sa iyong pangala’y magpapasalamat ako
     dahil sa ‘yong awa
     dahil sa ‘yong katapatan
pagka’t ang ‘yong salita’y pinadakila mo
     dahil sa ‘yong Ngalan.

3Sa araw ng aking pagtawag sa Iyo
tinugon mo agad ako.
Pinatapang mo ako
Pinalakas mo ang kaluluwa ko.
4Pasasalamatan ka nila YHWH
Lahat ng mga hari sa lupa
Pagka’t narinig nila ang salita ng iyong labi
5Aawitin nila ang tungkol sa iyong mga gawi
pagka’t dakila ang iyong luwalhati.

6 Oo nga’t napakatayog ni YHWH
nguni’t may pagtingin siya sa mga maliliit
at ang mga hambog ay kilala niya
kahit sa kalayua’y natatanaw Niya.

7 Kung ako’y lalakad sa gitna ng pasakit
ipagsasanggalang niya, buhay kong nanganganib
Sa harap ng kaaway na nagngangalit
tutulung sya sa akin
Lakas ng kanyang kanan ipanliligtas sa akin.

8Gagampanan ni YHWH ang lahat ng ukol sa akin
O YHWH awa mo’y walang katapusan.
ang nilikha ng iyong kamay
ay hwag mong pabayaan.


  1. Ito ay sinulat ko kasabay ng artikulong naturan, moon Marso 8, 2006