Ang ika-pitong salmo penitensyal ay panalangin ng isang taong may malaking problema. Alam niyang siya’y may mga pagkakamali kung kaya naman ipinapanalangin niyang hindi muna siya hatulan ng Panginoon. Ang banta ng kamatayan ay malapit pagka’t sa kanya’y may mga umuusig. Sa bagabag at takot, naaalala naman niya ang mga tulong na tinanggap niya mula sa Panginoon kung kaya’t muli’y tumatawag siya sa Kanya. Dalawang ulit na hihingiin ng nananalangin na ipadama sa kanya ang pag-ibig “chesed“. Sa b. 8 hinihingi ang “tinig ng ‘yong pag-ibig” — ang tugon ng Panginoon sa panalangin. Sa b. 12 naman, hinihingi ang kabutihang-loob ng isang amo sa kanyang alipin.

Isang interpretasyon ng salmong ito ay matatagpuan sa Otium Sanctum.

1Panginoon, pakinggan mo ang aking panalangin
Dinggin mo ang paghingi ko ng awa
Tugunin mo ako pagka’t ika’y maaasahan at tunay na makatarungan.

2Huwag ka naman sanang dumating upang hatulan ang alipin mo
Pagka’t sa mga nabubuhay ay wala namang matuwid sa harapan mo.

3Ako’y hinahabol ng kalaban
at ako’y sa lupa nakalugmok
na para bang kasama sa mga nasa dilim
sa mga malaon ng patay.

4Nanghihina na ang aking loob,
sa aking dibdib, puso ko’y nanlalamig.

5Naaalala ko tuloy ang mga araw noon pa
Nagninilay sa lahat mong ginawa
sa mga gawa ng yong mga kamay, ako’y napapaisip.

6Nakaunat ang kamay ko sa iyo
Tulad ng lupang tigang
uhaw sa Iyo ang aking kaluluwa.

7Dali, Panginoon, tugunin mo ako
nanghihina na ang aking espiritu
Huwag mong itago ang iyong mukha sa akin
nang hindi ako matulad
sa mga bumababa sa hukay.

8Sa umaga’y iparinig sa akin tinig ng iyong pag-ibig
pagka’t ako’y sa iyo nananalig.
Ipaalam mo sa akin ang daang tatahakin
buhay ko sa iyo itinataas
9Iligtas mo ako sa aking kaaway, Panginoon
Sa yo ang aking pag-asa.

10Ituro mo sa akin kung paanong gawin ang iyong kagustuhan
pagka’t ikaw ang aking Diyos
Ang mabuti mong Espiritu nawa
ang magdala sa akin sa malawak na kapatagan.

11Alang-alang sa iyong ngalan, Panginoon
bigyan ako ng buhay.
Sa iyong katarungan hanguin ako sa paghihirap.

12Sa iyong pag-ibig lipulin mo ang aking kaaway
Pagka’t ako ay iyong alipin
Patayin mo silang nagbabanta sa aking buhay