Ang ika-30 salmo ay kilala dahil sa ang isa sa mga huling pitong wika ng Panginoon ay hinango mula rito. Ang pagsasaling ito ay may paliwanag na matatagpuan sa Otium Sanctum. Nahirapan ako sa pagsasaling ito dahil sa kakulangan ng mga salitang Pilipino na katumbas ng iba’t ibang uri ng tanggulang bato na makikita sa Palestina. Isa na rito ay ang ekspresyong beyt mezudoth, na ang katulad ay ang Masada na pinagtaguan ng mga rebeldeng Hudyo laban sa mga Romano nuong 73 AD. Ang teksto sa Hebraico ay hindi gaanong kahirapan; ang mahirap ay hindi ako sanay sa panulat ng tula kung kaya naman ang aking salin ay medyo “pilit.”

May mga isinulat ako sa saling ito na hindi matatagpuan sa ating mga bersiyong Pilipino. Nais kong bigyan ninyo ng pansin ang mga sumusunod:

Ako’y galit sa mga pumapansin sa mga walang katuturang bagay…(b.7)

Ang ekspresyong shomerim behabley aven ay tumutukoy sa mga sumasamba sa mga diyos-diyosan. Sa aking pagkakasalin ay hindi agad nakikita ang “diyos-diyosan” kung kaya naman kinailangan kong dagdagan ang sumusunod na guhit “Nguni’t nananalig ako kay YHWH, aking Diyos.” “Ang ‘Aking Diyos’ ay idinagdag ko upang mabalanse ang “mga walang katuturang bagay” at upang hindi mabitin ang pagbasa sa “Nguni’t nananalig ako kay YHWH”
Ang aking swerte ay nasa iyong mga palad

Ang ekspresyong Hebraico dito ay beyadka ‘itotay, “ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay.” Nguni’t ang salitang et ay kadalasang ginagamit hindi para tukuyin ang bilang ng mga panahon kundi ang kalidad nito. Kung kaya naman sa aking salin ay ginamit ko ang salitang “swerte”. Hindi haba ng panahon ang pinakakahulugan dito kundi ang kagandahan ng buhay na si Yahweh lamang ang maaaring magbigay. Ito ang kahulugan ng “tubka” sa b. 20: ang mga mabubuting bagay ni Yahweh.
Ngitian mo naman ang iyong alagad (b.17)

Ang ekspresyon sa Hebraico ay katumbas ng “Papagliwanagin mo ang Iyong mukha sa iyong alagad.” Ang “pagliliwanag ng mukha” ay isang ngiti.

Awit 30 (31) Ang Lahat Kong Swerte’y Nasa Iyong Mga Kamay

2Sa ‘yo Panginoon ako ay magpapasukob
Huwag sana akong mapahiya kailanman
Iligtas mo ako sa iyong katarungan.

3Ibaling mo sakin ang Iyong pandinig
Dali, Panginoon, ako’y Iyong tulungan
Batong kublihan, tanggulang bato ka para sakin
Ako’y ipagsanggalang nang ako’y maligtas nang tuluyan.

4Ikaw ang Batong sandigan
Sa panahon ng panganib ay aking kublihan
Alang-alang sa iyong pangalan
Gabayan ako; ako’y iyong turuan.

5Itakas mo ako sa patibong
na kanilang inihanda para sa akin,
Tanggulan nga kita
6At sa iyong mga kamay
ipagkakatiwala ang aking buhay.
Tubusin mo ako, Panginoon, Diyos na Mapagkakatiwalaan.
7Ako’y galit sa mga nagbibigay-pansin
sa mga walang katuturang bagay
Ngunit ako ay nananalig sa Panginoon, ang Diyos na tunay.
8Ikinagagalak ko’t ipinagdiriwang
ang Iyong awang walang maliw
Alam kong nakikita mo ang aking paghihirap
Pagdurusa ng aking puso’y natatarok mo.
9Hindi ka papayag na manatili ako sa kamay ng kaaway
Mga paa ko’y itatayo Mo sa patag na lugar

10Maawa ka Panginoon
ako ay hirap na
Mata ko’y nanlalabo dahil sa kahirapan
Kaluluwa ko’t katawan, oo, 11pati yaring buhay
ay nanghihina na dahil sa kalungkutan.
Mga panahon ko’y nauubos sa bawa’t buntong-hininga
Ang aking lakas, pati na ang buto ko’y
nanlalambot na.

12Sa mga kaaway, ako ay katawa-tawa
Pinandidirian ako ng kapitbahay
Sa mga kakilala ako ay iniiwasan
Ang mga nakakasalubong ay dagling nagtatakbuhan
13Tulad ng mga patay, ako’y nalimot na
na para bang binura sa isip ninuman
Ako’y parang sirang kasangkapan
na itatapon na lamang sa basurahan
14Sa paligid ay narinig ko ang bulung-bulungan
Nang nakapalibot na mga kaaway
Sila’y nagbabalak, naguusap-usap
Na ako’y patayin, paslanging walang malay.

15Sa kabila nito ako’y nananalig Panginoon
Lagi kong isip: “Ikaw ang aking Diyos”
16Ang lahat kong swerte ay nasa Iyong mga palad
Iligtas ako sa mga kaaway
Sa tumutugis sa aking mga kalaban.
17Ngitian mo naman akong iyong alagad
Iligtas mo ako sa iyong awa
18Panginoon, hindi ako mapapahiya
pagka’t ako’y tumawag sa Iyo
Sila ang dapat mapahiya
Nawa’y matahimik silang masasama
Silang sa Sheol ay papunta.
19Nawa’y ma-ngongo ang mga labing sinungaling
Mapipi nawa ang bibig ng mapagmataas
na sumisira at kumukutya sa mga walang sala.

20Napakasagana ng kabutihan mo Panginoon
Mabubuting bagay na laan mo sa gumagalang sa Iyo
21Mga ito’y ibinibigay mo sa mga nananalig
Sa harapan ng mga taong nakakakita nito.
Iniingatan mo ito sa kublihan ng Iyong hiwaga
Malayo sa kaaway na may balak na masama
Pinakatago-tago mo sa Iyong maluwalhating tahanan
22Purihin ka Panginoon
tunay ngang kahanga-hanga ang iyong Awa
Nang ako’y nagparang isang lungsod na nilulusob
23Nasambit ko sa aking takot
“Ako’y hindi na Nya pansin.”
Nguni’t pagmamakaawa ko’y Iyong dininig
Nang sa Iyo’y itaas ang aking tinig.

24Mahalin nyo ang Panginoon
kayong mga nananalig.
Ipagsasanggalang niya yung sa Kanya’y nagtitiwala
At parurusahan niya ang mga mapagmataas.
Lakasan ang inyong loob, kayo’y magpakatatag.
Kayong mga umaasa sa Panginoon.