Ang ika-32 Salmo (31 sa bilang ng Griyego) ang ikalawang salmo penitensyal. Ipinahihiwatig dito ang kahalagahan ng pagkukumpisal ng kasalanan. Sa talata 5 ay makikita ang paralelismo ng kumpisal: “ipinaalam … ang kasalanan/hindi itinago … ang nagawang pagsuway/ikukumpisal … ang kasalanan.”

Ang pandiwang hdy yadah sa pormang hophal ay may kahulugang “mangumpisal” tulad ng makikita sa Kawikaan 28:13: “Ang mga nagtatago ng kanilang kasalanan ay hindi uunlad; nguni’t ang nangungumpisal nito at nagbabagong buhay ay tumatanggap ng awa.”

Sa mga talatang 8-9 ay maririnig ang tinig ni Yahweh na tumutugon sa nananalangin. Ito ay isang paanyayang magkusang-loob sa pagtalima sa Panginoon at hindi tumulad sa mga kailangan pang pahirapan bago tumalima.

1Mapalad silang ang mga sala’y pinatawad;
na ang mga ginawang pagsuway ay kinalimutan na
2Mapalad siya na wala nang ipaparatang ang Panginoon;
siyang ang kalooba’y walang kasinungalingan

3Nang ako’y hindi nagsalita, ako’y nanghina;
at buong maghapon akong dumadaing
4Araw-araw, gabi-gabi
naramdaman ko ang bigat ng Iyong kamay
Lakas ko ay natuyo na parang sa init ng tag-araw.

5Nguni’t ipinaalam ko rin sa iyo
ang aking kasalanan
Hindi ko itinago ang ginawang pagsuway
Sabi ko: “Ikukumpisal ko sa Panginoon
ang aking kasalanan”
At pinawi mo ang lungkot na dala ng aking pagsuway.

6Gayon din dapat ang panalangin sa iyo ng iyong mga kaibigan
Sa panahong sila’y naghihirap
at kung ang tubig baha’y tumataas
sila’y hindi nito aabutan.
7Ikaw ang aking kanlungan
sa hilahil, ako’y iyong iingatan,
papaligiran mo ako ng iyong kaligtasan.

8Tuturuan kita at ipapakita
ang daang dapat mong tahakin;
Papayuhan kita at hindi aalisin
sa iyo ang pagtingin

9Huwag kang tumulad sa kabayo o asno kaya
na walang pang-unawa
Kailangan pa silang may busal at renda
kung wala’y hindi sila lalapit sa iyo.

10Maraming pahirap na daranasin ang masassama
Nguni’t ang mga nananalig sa Panginoon
ay napapalibutan ng kanyang pag-ibig.

11Matuwa kayo’t magsaya sa Panginoon
kayong mga tumatalima sa Kanya
Magsisigaw kayo sa galak,
kayong mga may pusong matuwid.