Ang ika-6 na Salmo ay ang una sa pitong “salmo penitensyal.” Hindi binabanggit dito ang kasalanan ni ang paghingi ng tawad, gayunpaman, ang salmo ay may maipapahiwatig sa mga nananalangin na nakakaranas ng paglayo at katahimikan ng Diyos.

Ang paliwanag tungkol sa salmong ito ay nasa Otium Sanctum

2Huwag mo akong sumbatan
sa iyong galit, Panginoon;
Huwag mo akong pagalitan.

3Maawa ka Panginoon
pagka’t ako’y nanghihina;
Pagalingin mo ako
pagka’t kahit buto ko ay nangangatog na
4at ang kaluluwa ko ay gulung-gulo na.

Hanggang kailan Panginoon…?

5Bumaling ka sa aking Panginoon
iligtas mo ang buhay ko;
Tulungan mo ako
pakundangan sa iyong awa.

6Hindi ka naaalala ng mga patay;
sa Sheol, sino nga ba ang magpapasalamat sa iyo?
7Ako’y nanghihina sa bawa’t pagdaing,
Pagbuntung-hininga ko’y sa buong magdamag
Higaan ko’y tigmak na sa luha
8Mga mata ko’y nanghihina sa pagdadalamhati
Lumalabo na dahil sa nagpapahirap ng aking loob.

9Layuan nyo ako, kayong gumagawa ng masama
Pagka’t dininig ng Panginoon ang aking pagtawag
10Pinakinggan niya ang aking pagmamakaawa
Tinanggap ng Panginoon ang aking dalangin.

11Nawa’y mapahiya silang aking mga kaaway
Sila naman ang magulumihanang tunay
Ngayo’y humarap sila sa akin
at nang sila nama’y biglang mapahiya.