Nakuha ng TPV (Tagalog Popular Version, Mabuting Balita) ang ibig sabihin ng Isa. 61:101. Ang awit ay mula sa Zion/Jerusalem na nagagalak dahil sa mga ginawa ng Diyos para sa kanya. Kaya nga lamang ay nabawasan ang ganda ng talata nang ito’y ilipat sa third person mula sa first person. Kunsabagay, ang salin na ito ay salin din mula sa Inggles ng Good News Bible na sa paggamit ng dynamic equivalence ay maraming bagay sa orihinal na talata ang binawasan nito.

Ito ang salin ng TPV

At ang Jerusalem, sa ginawang ito’y pawang malulugod
Anaki’y dalagang gayak ay pangkasal,
Siya’y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay

Ito ang salin ko

Ako’y talaga namang nagagalak sa Panginoon
Ang aking kaluluwa’y lugod na lugod sa aking Diyos
Pagka’y ako’y dinamtan niya ng kaligtasan
At binalutan niya ng balabal ng katarungan.
Ako’y tulad ng binatang nakasuot ng magandang turban
(o) isang dalagang may mga hiyas (sa katawan).

Mapapansing sa orihinal ay makakatagpo ng katunog ang mga naunang linya sa Magnificat ni Maria:

Ang aking kaluluwa’y nagpupuri sa Panginoon
Ang aking espiritu’y nagagalak sa Diyos, aking Tagapagligtas.


  1. Isa pa ring artikulong para sa Adbiyento na isinulat ko noong 2005.