Ang pinakakilala sa mga salmo penitensyal ay tinatawag na “Miserere” mula sa titolo nitong Latin. Mapapansin na ang tetragrammaton hwhy ay hindi ginagamit dito. Ang titolong bigay sa salmo ay “Awit ni David nang puntahan siya ni Natan dahil sa kanyang pagpasok kay Batsheba”. Kung gayon ang salmong ito ay ekspresyon ng pagtanggap ni David ng kanyang pagkakasala kay Urias, asawa ni Batsheba at sundalong tapat sa kanya. Maaari rin namang unawain ang salmong ito bilang tugon sa Salmo 50. Kailangan lamang itama ang pagsalin ng ekspresong hdwt yhbz, “alay na pag-amin ng sala” (tingnan ang Ezra 10:11) at hindi “alay na pasasalamat.”

Ang salmo ay nahahati sa tatlong bahagi: 3-11; 12-19; 20-21. May dalawang paglalarawan ang pagpapatawad ng kasalanan sa salmong ito: ang una ay ang paglilinis at ang ikalawa naman ay ang pagpapalit ng puso at espiritu. Sa unang bahagi ng salmo (3-11) ang kasalanan ay parang isang mantsa na dapat pawiin. Ang kasalanan ay nag-iiwan ng kapangitan sa taong gumagawa nito. Ang kabaligtaran ng kasalanan ay ang “grasya” na nagpapaganda. Sa ikalawang bahagi ng salmo ay hinihingi ang isang bagong puso sapagka’y para sa mga Ebreo, ang “puso” ang organo para sa kaisipan at paggawa ng desisyon. Ang “espiritu” nama’y ang hininga ng Diyos na ibinigay sa tao nang ito ay likhain. Sa bagong paglikhang nangyayari sa pagpapatawad ng kasalanan, ang hininga ng Diyos, ang “espiritu” ay kinakailangan din para sa bagong buhay ng pinatawad.

Ang huling bahagi ng salmo ay idinugtong pagkatapos ng eksilyo ng mga Hudyo. Marahil, ang mga huling talata ng b. 21 na tumutukoy sa mga haing sunog, buo at mga baka ay karagdagang komento ng isang eskriba na napasama sa katawan ng salmo. Sa paggamit ng salmong ito ay maaaring hindi na bigyan ng pansin ang mga talatang ito. Ang mas mahabang paliwanag tungkol dito ay matatagpuan sa isang pahinang may pamagat na “Reading A Psalm in Six Steps” at dito.

3Kaawaan mo ako O Diyos
ayon sa iyong pag-ibig;
ayon sa laki ng iyong awa
Pawiin mo ang aking 4napakaraming sala.

Hugasan mo ang aking mga kamalian
Linisin mo ako sa aking mga pagkukulang.

5Pagka’t nauunawaan kong ako’y nagkamali;
ang pagkukulang ko’y laging nasa aking harapan.
6Laban sa iyo, sa iyo lamang, ako’y nagkasala
Ang masama sa iyong paningin, ay aking ginawa
Kaya’t tama ang iyong ginagawi sa akin;
tama ang hatol ng iyong bibig.

7Sa pagkakasala ako’y isinilang,
Sa kasalanan ako’y ipinagdalantao ni ina.
8Nguni’t ikinatutuwa mo ang katotohanan sa kaibuturan ng puso
at ang kaalaman ay itinuturo mo sa bawa’t kalooban.

9Hugasan mo ako sa issopo at ako’y lilinis
linisin mo ako at mas puputi pa ako sa niyebe.
10Iparinig mo uli sa akin ang ingay ng tuwa’t galak
Palakasin mo uli ang mga butong iyong dinurog
11Ilayo mo sa iyong paningin ang aking mga sala
pawiin mo ang aking mga pagsuway.

12Pusong malinis ay likhain mo para sa akin, O Diyos
Espiritung matuwid ay ilagay mo sa aking kalooban
13Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan
Huwag mong tanggalin ang Espiritu mong banal sa akin
14Ibalik mo sa akin ang galak ng kaligtasan
at bigyan mo ako ng Espiritung matuwid na aalalay sa akin.
15Ipapaalam ko sa mga makasalanan ang iyong mga gawi
Silang nagkakamali’y pababalikin sa Iyo
16Iligtas mo ako sa kaparusahang madugo
O Diyos, Diyos ng Kaligtasan
at aawitin ng aking bibig ang iyong katwiran.

17Panginoon, labi ko ay iyong buksan
At bibig ko’y magsasabi ng iyong papuri
18Hindi ka nagagalak sa alay
Sa mga handog na susunugi’y hindi ka natutuwa
19Ang aking handog, O Diyos
ay espiritung gulanit;
sa pusong wasak at durog, hindi ka umaayaw.

20Paunlarin mo ang Sion ayon sa iyong kagustuhan
muli mong itayo ang moog ng Herusalem
21At muli’y ikagagalak mo ang mga alay na matuwid
Mga handog na susunugi’t buo
mga baka ay muling iaakyat
sa iyong altar.