Archive for category Ang Mga Awit

Awit 143: Naaalala ko ang Tulong Mo sa Akin

Ang ika-pitong salmo penitensyal ay panalangin ng isang taong may malaking problema. Alam niyang siya’y may mga pagkakamali kung kaya naman ipinapanalangin niyang hindi muna siya hatulan ng Panginoon. Ang banta ng kamatayan ay malapit pagka’t sa kanya’y may mga umuusig. Sa bagabag at takot, naaalala naman niya ang mga tulong na tinanggap niya mula sa Panginoon kung kaya’t muli’y tumatawag siya sa Kanya. Dalawang ulit na hihingiin ng nananalangin na ipadama sa kanya ang pag-ibig “chesed“. Sa b. 8 hinihingi ang “tinig ng ‘yong pag-ibig” — ang tugon ng Panginoon sa panalangin. Sa b. 12 naman, hinihingi ang kabutihang-loob ng isang amo sa kanyang alipin.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Awit 32: Mapalad Silang Pinatawad Na

Ang ika-32 Salmo (31 sa bilang ng Griyego) ang ikalawang salmo penitensyal. Ipinahihiwatig dito ang kahalagahan ng pagkukumpisal ng kasalanan. Sa talata 5 ay makikita ang paralelismo ng kumpisal: “ipinaalam … ang kasalanan/hindi itinago … ang nagawang pagsuway/ikukumpisal … ang kasalanan.”

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Miserere

Ang pinakakilala sa mga salmo penitensyal ay tinatawag na “Miserere” mula sa titolo nitong Latin. Mapapansin na ang tetragrammaton hwhy ay hindi ginagamit dito. Ang titolong bigay sa salmo ay “Awit ni David nang puntahan siya ni Natan dahil sa kanyang pagpasok kay Batsheba”. Kung gayon ang salmong ito ay ekspresyon ng pagtanggap ni David ng kanyang pagkakasala kay Urias, asawa ni Batsheba at sundalong tapat sa kanya. Maaari rin namang unawain ang salmong ito bilang tugon sa Salmo 50. Kailangan lamang itama ang pagsalin ng ekspresong hdwt yhbz, “alay na pag-amin ng sala” (tingnan ang Ezra 10:11) at hindi “alay na pasasalamat.” Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Awit 30: Sa Iyong Mga Kamay

Ang ika-30 salmo ay kilala dahil sa ang isa sa mga huling pitong wika ng Panginoon ay hinango mula rito. Ang pagsasaling ito ay may paliwanag na matatagpuan sa Otium Sanctum. Nahirapan ako sa pagsasaling ito dahil sa kakulangan ng mga salitang Pilipino na katumbas ng iba’t ibang uri ng tanggulang bato na makikita sa Palestina. Isa na rito ay ang ekspresyong beyt mezudoth, na ang katulad ay ang Masada na pinagtaguan ng mga rebeldeng Hudyo laban sa mga Romano nuong 73 AD. Ang teksto sa Hebraico ay hindi gaanong kahirapan; ang mahirap ay hindi ako sanay sa panulat ng tula kung kaya naman ang aking salin ay medyo “pilit.”

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Awit 129 Nananalig Ako Sa Iyong Salita, Maghihintay Ako at Patuloy na Aasa

Ang Awit ika-129 ay isa sa mga salmo ng pagsisisi. Kasama ng Salmo ika-51
ito ay isa sa mga pinakakilalang awit sa salteryo. Ito’y kinikilala sa pamagat niyang Latin, ang “De profundis.” Madalas itong gamitin sa mga libing nguni’t madalas din siyang ginagamit bilang salmo responsoryo sa mga misa ng Adbiyento at Kwaresma.

Ang mga paliwanag para sa pagsasaling ito ay matatagpuan sa Otium Sanctum1. Read the rest of this entry »

  1. Ito ay naisulat noon Marso 10, 2006

Tags: ,

Awit 138: Aawitan Kita sa Harap ng mga Anghel

Ang sumusunod ay saling ginawa ko mula sa tekstong Hebraico ng ika-138 na Salmo. Ang katagang “anghel” ay wala sa Hebraico pero matatagpuan naman sa Septuaginta. Ginamit ko rito ang saling ito dahil hindi na ito kailangang ipaliwanag pa. Ang saling “aawitan kita sa harap ng mga diyoses” bagama’t tapat sa tekstong Hebraico ay kailangan pang ipaliwanag. Ito at ang iba pang problema sa teksto ay aking ipinaliwanag (sa wikang Inggles) sa Otium Sanctum1
Read the rest of this entry »

  1. Ito ay sinulat ko kasabay ng artikulong naturan, moon Marso 8, 2006

Tags: , ,

At Ang Kagandahang-Loob at Katapatan ay Magtatagpo

Ang kagandahang-loob at katapatan ay magtatagpo
ang katarungan at kapayapaan ay magyayakap.
Ang katapatan ay sisibol sa lupa,
at mula sa langit ay tutunghay ang katarungan.
(Salmo 84[85]: 10-11)

Nang kanina’y1 sinusulat ko ang isang paliwanag tungkol sa Salmong ito, naitanong ko sa aking sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang kinopya ko sa itaas.

Read the rest of this entry »

  1. Sinulat ko ang artikulong ito para sa panahon ng Adbiyento apat na taon na ang nakakaraan.

Tags: , , ,