Posts Tagged awit

Awit 143: Naaalala ko ang Tulong Mo sa Akin

Ang ika-pitong salmo penitensyal ay panalangin ng isang taong may malaking problema. Alam niyang siya’y may mga pagkakamali kung kaya naman ipinapanalangin niyang hindi muna siya hatulan ng Panginoon. Ang banta ng kamatayan ay malapit pagka’t sa kanya’y may mga umuusig. Sa bagabag at takot, naaalala naman niya ang mga tulong na tinanggap niya mula sa Panginoon kung kaya’t muli’y tumatawag siya sa Kanya. Dalawang ulit na hihingiin ng nananalangin na ipadama sa kanya ang pag-ibig “chesed“. Sa b. 8 hinihingi ang “tinig ng ‘yong pag-ibig” — ang tugon ng Panginoon sa panalangin. Sa b. 12 naman, hinihingi ang kabutihang-loob ng isang amo sa kanyang alipin.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Awit 32: Mapalad Silang Pinatawad Na

Ang ika-32 Salmo (31 sa bilang ng Griyego) ang ikalawang salmo penitensyal. Ipinahihiwatig dito ang kahalagahan ng pagkukumpisal ng kasalanan. Sa talata 5 ay makikita ang paralelismo ng kumpisal: “ipinaalam … ang kasalanan/hindi itinago … ang nagawang pagsuway/ikukumpisal … ang kasalanan.”

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Miserere

Ang pinakakilala sa mga salmo penitensyal ay tinatawag na “Miserere” mula sa titolo nitong Latin. Mapapansin na ang tetragrammaton hwhy ay hindi ginagamit dito. Ang titolong bigay sa salmo ay “Awit ni David nang puntahan siya ni Natan dahil sa kanyang pagpasok kay Batsheba”. Kung gayon ang salmong ito ay ekspresyon ng pagtanggap ni David ng kanyang pagkakasala kay Urias, asawa ni Batsheba at sundalong tapat sa kanya. Maaari rin namang unawain ang salmong ito bilang tugon sa Salmo 50. Kailangan lamang itama ang pagsalin ng ekspresong hdwt yhbz, “alay na pag-amin ng sala” (tingnan ang Ezra 10:11) at hindi “alay na pasasalamat.” Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Awit 6: Bumaling Ka Sa Akin, Panginoon

Ang ika-6 na Salmo ay ang una sa pitong “salmo penitensyal.” Hindi binabanggit dito ang kasalanan ni ang paghingi ng tawad, gayunpaman, ang salmo ay may maipapahiwatig sa mga nananalangin na nakakaranas ng paglayo at katahimikan ng Diyos.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Awit 30: Sa Iyong Mga Kamay

Ang ika-30 salmo ay kilala dahil sa ang isa sa mga huling pitong wika ng Panginoon ay hinango mula rito. Ang pagsasaling ito ay may paliwanag na matatagpuan sa Otium Sanctum. Nahirapan ako sa pagsasaling ito dahil sa kakulangan ng mga salitang Pilipino na katumbas ng iba’t ibang uri ng tanggulang bato na makikita sa Palestina. Isa na rito ay ang ekspresyong beyt mezudoth, na ang katulad ay ang Masada na pinagtaguan ng mga rebeldeng Hudyo laban sa mga Romano nuong 73 AD. Ang teksto sa Hebraico ay hindi gaanong kahirapan; ang mahirap ay hindi ako sanay sa panulat ng tula kung kaya naman ang aking salin ay medyo “pilit.”

Read the rest of this entry »

Tags: ,