Posts Tagged penitential

Awit 143: Naaalala ko ang Tulong Mo sa Akin

Ang ika-pitong salmo penitensyal ay panalangin ng isang taong may malaking problema. Alam niyang siya’y may mga pagkakamali kung kaya naman ipinapanalangin niyang hindi muna siya hatulan ng Panginoon. Ang banta ng kamatayan ay malapit pagka’t sa kanya’y may mga umuusig. Sa bagabag at takot, naaalala naman niya ang mga tulong na tinanggap niya mula sa Panginoon kung kaya’t muli’y tumatawag siya sa Kanya. Dalawang ulit na hihingiin ng nananalangin na ipadama sa kanya ang pag-ibig “chesed“. Sa b. 8 hinihingi ang “tinig ng ‘yong pag-ibig” — ang tugon ng Panginoon sa panalangin. Sa b. 12 naman, hinihingi ang kabutihang-loob ng isang amo sa kanyang alipin.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Awit 129 Nananalig Ako Sa Iyong Salita, Maghihintay Ako at Patuloy na Aasa

Ang Awit ika-129 ay isa sa mga salmo ng pagsisisi. Kasama ng Salmo ika-51
ito ay isa sa mga pinakakilalang awit sa salteryo. Ito’y kinikilala sa pamagat niyang Latin, ang “De profundis.” Madalas itong gamitin sa mga libing nguni’t madalas din siyang ginagamit bilang salmo responsoryo sa mga misa ng Adbiyento at Kwaresma.

Ang mga paliwanag para sa pagsasaling ito ay matatagpuan sa Otium Sanctum1. Read the rest of this entry »

  1. Ito ay naisulat noon Marso 10, 2006

Tags: ,