Ang sumusunod ay saling ginawa ko mula sa tekstong Hebraico ng ika-138 na Salmo. Ang katagang “anghel” ay wala sa Hebraico pero matatagpuan naman sa Septuaginta. Ginamit ko rito ang saling ito dahil hindi na ito kailangang ipaliwanag pa. Ang saling “aawitan kita sa harap ng mga diyoses” bagama’t tapat sa tekstong Hebraico ay kailangan pang ipaliwanag. Ito at ang iba pang problema sa teksto ay aking ipinaliwanag (sa wikang Inggles) sa Otium Sanctum1
Read the rest of this entry »

  1. Ito ay sinulat ko kasabay ng artikulong naturan, moon Marso 8, 2006

Tags: , ,